Görevleri :

-İhale şartname ve dosyaların tanzimi, ihale sonrası sözleşme koşullarına göre yapımı, denetimi, kontrollük hizmetleri, yapım sürecinde inşaatların hak edişlerinin hazırlanması,bitiminde geçici ve kesin kabullerinin yapılması ve kesin hesapların düzenlenmesi.

-Müdürlüğümüzde çalışan kadrolu ve müteahhit personelin puantaj, izin, rapor ve özlük işlemlerinin takibinin yapılması.

-Başkanlık genel kaydından sonra Müdürlüğümüze gelen dilekçe, resmi yazı ve beyaz masa başvurularının takibi; ilgili kişi ve kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.

-Müdürlüğümüze bağlı birimler tarafından talep edilen mal alımı ya da işçilik hizmetleri ile ilgili gerekli talep ve ödeme evraklarının yapılması.

-Müdürlüğümüz hedef/faaliyetlerinin belirlenmesi, performansının takibi ve stratejik amaç/hedefler doğrultusunda oluşturulan Müdürlük bütçesinin hazırlanması ve takibinin yapılması.

-Müdürlüğümüzde çalışan müteahhit personele ilişkin kamu kurumlarından talep edilen gerekli bilgi ve evrakların gönderilmesi ve mütalaa yazılarının yazılması.

-Belediyemiz sınırları içerisinde ve Belediyemiz sorumluluğunda olan yerlerin üst yapı ile ilgili asfaltlama, kumlama, yol açma, parke-bordür-oluk, rogar vb. çalışmalarının sevk ve idaresi.

-Müdürlüğümüz bünyesinde yol-asfalt ve parke-bordür çalışması yapılan ihalelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması ve çalışmaların kontrolü.

-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemizce yapımı uygun görülen sanat yapılarının ve sosyal tesislerin bakım, onarım ve takibi.

-Belediyemiz sınırları içerisinde tehlike arz eden yapılar ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve yapıların yıkım işlemlerinin takibi.

-Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak olan kazıların yerinde incelenerek uygunluğunun denetlenmesi ve Kent Bilgi Sistemi programı üzerinden red ya da onay verilmesi işlemleri.

-Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan haftalık faaliyetlerin dijital ortamda kaydedilmesi.

-İmar planlarına göre işlemleri tamamlanan yolları açmak ve yol kot uygulaması yapmak.

-Açılması gereken yeni yolları imar planlarına göre açmak.

-İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması.

-Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm harita ile ilgili işleri yapmak.

-Belediyemiz sınırları içerisinde Müdürlüğümüz ekipleri ve müteahhit ekipler tarafından yapılan asfalt işlerini kontrol etmek.

-Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına göre uygun hale getirilmesini sağlamak.

-İhtiyaç olan yerlere mıcır, stabilize serilmesi ve sıkıştırılma işlemlerinin yapılması.

-Belediyemiz sınırları içerisinde acil müdahale edilmesi gereken parke,bordür,asfalt v.b. çalışmaların yerine getirilmesi.

-Belediyemiz sınırları içerisinde acil müdahale edilmesi gereken yapıların inşaat işlerinin yapılması.

-Belediyemiz sınırları içerisinde, Müdürlüğümüz tarafından ihale edilen parke-bordür-oluk vb. işlerinin teknik şartnamesinin hazırlanması, takip ve kontrolü.

-Belediyemiz sınırları içerisinde, Müdürlüğümüz tarafından ihale edilen inşaat yapım ve onarım işlerinin teknik şartnamesinin hazırlanması, takip ve kontrolü.

-Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan araç ve iş makinelerinin sevk ve idaresini sağlamak.

-Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmayı yapmak, arıza ve eksikliklerinin giderilmesini sağlamak.

-Karla mücadelede önlemlerin alınarak, gerekli tuzlama ve yol açımlarının yapılması noktasında sevk ve idarenin sağlanması.