20 Kasım 2023

İhale - Taşınmaz Satış İlanı (Özel İdare Lojmanları)

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
AYDINTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Mülkiyeti Belediyemize ait, Aydıntepe Merkezdeki 2 adet dükkânın 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

 

1.1 Kale Mah. Y. Kırzı Yolu 489 Ada, Parsel:2 Özel İdare Lojmanları

 

B BLOK

Bağ.Bl.

No

Ada/Parsel

 

Arsa

Payı

Niteliği

Bulunduğu

Kat

Bağ.Bl.

M2’si

Muhammen

Bedeli(KDV Hariç)TL

Geçici

Teminatı(TL)

1

489/2

177/5864

DÜKKAN

ZEMİN KAT 1.BB

35,00

162.750,00

4.882,50

2

489/2

177/5864

DÜKKAN

ZEMİN KAT 2.BB

35,00

162.750,00

4.882,50

2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden  ücretsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleler 05 Aralık 2023 SALI günü saat 14.00’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 10’ar dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır
4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saatine kadar belediyemize yatıracaklardır.
5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :
A) Gerçek Kişilerden :
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
4- Aydıntepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
5- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
B) Tüzel Kişilerden :
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
2- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.
3- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
4- Aydıntepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
5- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
6- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 14,00’e kadar teslim edeceklerdir.

İlan Olunur. 15.11.2023

Aydıntepe Belediye Başkanlığı