İHALE - TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
AYDINTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Mülkiyeti Belediyemize ait, Aydıntepe Merkezdeki 3 adet arsa, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

 

 

Sıra

No

Ada/Parsel

 

Miktarı

(M2)

Niteliği

Muhammen

Bedeli( %8 KDV Hariç)TL

Geçici

Teminatı(TL)

1

526 Ada/5 Parsel

768,26

Arsa

371.000,00.-

11.130,00.-

2

229 Ada/9 Parsel

167,12

Arsa

155.000,00.-

 4.650,00.-

3

229 Ada/11 Parsel

465,89

Arsa

432.000,00.-

12.960,00.-

 

 

 

2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden  ücretsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleler 05 Temmuz 2023 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 10’ar dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır
4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saatine kadar belediyemize yatıracaklardır.
5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :
A) Gerçek Kişilerden :
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
4- Aydıntepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
5- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
B) Tüzel Kişilerden :
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
2- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.
3- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
4- Aydıntepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
5- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.


6- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 14,00’e kadar teslim edeceklerdir.

 

İlan Olunur. 15.06.2023

Aydıntepe  Belediye Başkanlığı